Já jsem s vámi

(Mat 28,20) Několik posledních slov na rozloučenou a přitom to není loučení. Je to jen slib jiného způsobu setkávání. O Duchu svatém to mnoho nevíme a přesto lidé stačili za staletí k prostému Božímu slovu přidat tolik různých vylepšení, že dnes je Duch svatý označován za dokonavatele spasení, za zástupce Krista, za božskou osobu. Je oslavován, lidé se k němu modlí. Přitom Boží slovo jasně stanovuje: Modlete se k Bohu „o Ducha svatého“. Z toho plyne, že Duch svatý není osoba, ale část Boží moci a moudrosti, kterou dává Bůh a dal i svému Synu a každému, kdo ho prosí. Často se někteří věřící domnívají, že mají Ducha svatého, podle toho, že dostali určité dary. Neuvědomují si, že účelem působení Ducha svatého je uskutečnit přítomnost Boží a Ježíše Krista v našich životech a tím přeměnit povahy a jednání těch, kteří přijali Ježíše Krista za svého Spasitele, kterého Bůh Otec poslal pro nás. Dary jsou určené k vzdělání společenství, k porozumění Božímu slovu, budování těla Kristova. Život a slova, která přinesl Ježíš, která odrážejí Boží povahu, se má projevit i v nás. Každodenní spolupráce věřících v modlitbě a myšlenkách s Bohem a Ježíšem má svůj výsledek v ovoci Ducha svatého. To je pravý znak Boží přítomnosti. Domněnka, že Bůh nás zachrání přes naše přestupování Božích přikázání, které nejsme beztak schopni dokonale splnit, tak je plnit nemusíme vůbec (?), je hluboký omyl. Připomínám varování: Mnozí mi řeknou v onen den…..pět nemoudrých družiček….muž bez svatebního šatu. Kristova spravedlnost je tím svatebním šatem, ale nikoliv domněnkou, že nám bude odpuštěno všecko, přestože jsme věděli, že přestupujeme Boží přikázání. Nespoléhejme se na pouhou milost, protože ta předpokládá, že po jejím přijetí už nebudeme hřešit. Bez upřímné ochoty k nápravě svého jednání (pokání), neplatí žádná milost. K pomoci pro nás splnit lásku a víru v našich životech, slouží Boží duch a duch Ježíše a ujištění Pána Ježíše: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce, je vyjádřením působení jeho ducha. Přítomnost Ducha Kristova ve našem životě přeji vám všem. AMEN