Dal jsem jim slávu

Jan 17,22 Dal jsem jim slávu, kterou jsi mi dal.

Slovo „sláva“ známe jako věhlas, obecná vážnost, důstojnost, úcta, která je prokazovaná lidmi. Co bylo pro učedníky slávou, kterou dostali od Ježíše, před jeho trnitou a mučivou cestou?

Sláva je poznání, které vyvolává nadšení, naději, souhlas, obdiv. Boží sláva, kterou Ježíš ukazoval a svým životem prožíval, nakazila i učedníky. Pochopili, že Bůh je jejich záštita a víra. (Iz 35,2;40,5;66,18) Přes víru, měli obavy, strach ze Židů, z jejich nenávisti. Až vylití Ducha svatého o Letnicích jim dalo sílu bez obav svědčit o své víře, naději o Bohu a svém Mistru, šířit Boží slávu zjevenou v Pánu Ježíši. (Kol 1,27; Ef 1,17). Duch svatý je silou, která promění myšlení a život každého člověka podle vzoru Ježíše Krista (Kol 1,27) a vloží do mysli a srdce Boží zákon lásky (Jer 31,33; Žd 10,16) jako závdavek (2 Kor 1,22; Ef 1,14; 1 Pt 4,14) budoucí slávy v Božím království (Mat 13,43;19,28).

V mladším věku byla doba, kdy Bible byla pro mne historickou knihou, která je určená pro staré a nemocné lidi v závěru jejich těžkého údělu konce života. Až četbou Písma jsem poznal, že život je úžasný zázrak, který nemohl vzniknout náhodou, spory z komet, velkým třeskem, mimozemskými civilizacemi o kterých  nemáme žádný poznatek astronomů. Semínko s dokonalým programem. Narození nového života z dvou nepatrných částeček z kterých vyroste nový člověk? Voda, vzduch, život v symbióze s přírodou, ovoce, rostliny to všechno je dílem náhody?

Milí přátelé, pokud vaše víra se mísí s nevěrou, kteří tušíte, že někdo je nad námi, mám pro vás dobrou zprávu. Bůh Stvořitel vesmíru a člověka vám ve svém Synu nabízí nový život na nové Zemi (Jan 3,16) a Bůh sám setře každou slzu smutku a nářku z našich očí. Bůh v Ježíši Kristu vám dá svůj pokoj (Jan 14,27;16,43), který žije z jistoty, že soužení tohoto světa jsou jen zkouškou vaší víry, která bude odměněna.

Chcete žít v radosti a lásce, mít čisté srdce, být milosrdní a mít velkého nebeského Otce. Opusťte pozlátka, prskavky, třpytící se lákadla světa, která jsou jen dočasnou vějičkou, ale nemohou naplnit váš život a přijměte Ježíše Krista.

Upřímně vás prosím v duchu řekněte Bohu, že chcete být v Božím království, jít Ježíšovou cestou, abychom spolu viděli Boží slávu a Ježíš, náš bratr (žd 2,12) Pán a král nás bude vítat při vstupu do Božího království: Pojďte požehnaní Otce mého, přijměte jako dědictví království pro vás připravené od ustanovení světa. AMEN